Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Ετήσια Γενική Συνέλευση


Ετήσια Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας, ΕΚΔ
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017 ώρα 13:00-18:00
στο
VerdensKulturCentret-VKC, Nørre Allé 7, 3ος όροφος, αίθουσα 305.
Δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ έχουν τα μέλη, που μέχρι την Κυριακή 26 Φεβρ. 2017 ώρα 13 έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους 100 κορ. για το 2017 και δεν χρωστούν τη συνδρομή του 2016. Τακτοποίηση της συνδρομής γίνεται μέσω NetBank ή με κατάθεση στον λογαριασμό της Κοινότητας: Reg.nr. 1551 konto nr. 2510458101 το αργότερο την Τετάρτη 22 Φεβρ. 2017 (θυμηθείτε να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο κείμενο της πληρωμής και να πάρετε μαζί σας στη ΓΣ αντίγραφο της απόδειξης μεταβίβασης).

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ
1.    Έναρξη της ΓΣ  και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΦΕΠ), η οποία προεδρεύει της ΓΣ και αποτελείται από 3 μέλη (πρόεδρο, γραμματέα, μέλος) και 1 αναπληρωματικό μέλος.
2.    Ψηφοφορία για τη νομιμότητα της σύγκλισης της ΓΣ.
3.    Έκθεση δράσης και οικονομικός απολογισμός του ΔΣ.
4.    Έκθεση της ΕΞΕΠ.
5.    Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
6.    Ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ.
7.    Απόφαση για το ύψος της ετήσιας συνδρομής μέλους.
8.    Απόφαση για αποζημιώσεις ΔΣ και ΕΞΕΠ.
9.    Προτάσεις του ΔΣ και των μελών.
10.  Καθορισμός του αριθμού των μελών του ΔΣ (7 ή 5).
11.  Λήξη της ΓΣ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς τη ΓΣ
Μέλη, που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις για συζήτηση και ψήφιση στην τακτική ΓΣ, θα πρέπει να τις καταθέσουν γραπτά ή ηλεκτρονικά στο mail greeksociety.dk@gmail.com το αργότερο πριν την έναρξη της ΓΣ. Για να σταλούν και στα μέλη πριν τη ΓΣ, πρέπει κατατεθούν με mail μέχρι 17/2.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
α) Η εκλογή ΔΣ και ΕΞΕΠ της ΕΚΔ γίνονται αμέσως μετά τη λήξη της τακτικής ΓΣ, με το σύστημα της απλής αναλογικής, με μονοσταυρία και με τη συμμετοχή συνδυασμών, που αποτελούνται από τουλάχιστον 1 υποψήφιο.
β) Με την έναρξη των αρχαιρεσιών σχηματίζονται συνδυασμοί, που καταθέτονται στην ΕΦΕΠ υπογεγραμμένα από τον επικεφαλής κάθε συνδυασμού. Η ΕΦΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφίων και των συνδυασμών.
γ) Το εκλογικό μέτρο της έδρας καθορίζεται από το πηλίκο του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εδρών. Η διανομή της πρώτης κατανομής γίνεται μεταξύ των συνδυασμών, που κάλυψαν το εκλογικό μέτρο. Στη δεύτερη κατανομή μοιράζεται το υπόλοιπο των εδρών στα μεγαλύτερα υπόλοιπα των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισαρίθμων υπολοίπων μεταξύ δύο συνδυασμών, η έδρα δίνεται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η έδρα κληρώνεται από την ΕΦΕΠ.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης ενός συμβούλου τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος του ίδιου συνδυασμού.
ε) Οι συνδυασμοί δεν χρησιμοποιούν κομματικούς τίτλους.

Κοπεγχάγη, 12 Φεβρουαρίου 2017

Το ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας (ΕΚΔ)
====================================
Ordinær Generalforsamling (GF) og Valg til Bestyrelse (BS) og Revisionsudvalg (RU)
i Den Græske Forening i Danmark, GFD
Søndag den 26. februar 2017 kl. 13:00-18:00
på Verdens KulturCentret-VKC, Nørre Allé 7, 2200 Kbh N, 3. sal, lok.305.

Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der indtil starttidspunktet for GF har betalt deres kontingent kr.100 for 2017 og ikke skylder kontingent for 2016. Kontingentet (kr.100 pr. år) kan overføres via NetBank til GFDs bankkonto: Reg.nr. 1551 konto nr. 2510458101 senest onsdag den 22. februar (husk at anføre navn og udskrive kopi af betalingen) eller kontant på generalforsamlingen den 26. februar inden mødets start.

DAGSORDEN ved den ORDINÆRE GF
1. Åbning af GF og valg af Stemmeudvalg (SU), der udgør GF’s præsidium og består af 3 medlemmer (dirigent, sekretær, medlem) og en suppleant.
2. Afstemning om hvorvidt GF er lovligt indkaldt.
3. Bestyrelsens beretning og regnskab.
4. RU’s årsrapport.
5. Godkendelse af balance og resultatopgørelse.
6. Afstemning om udledning af BS.
7. Afgørelse om størrelsen af det årlige kontingent.
8. Afgørelse om BS- og RU-vederlag.
9. Forslag fra BS og medlemmerne.
10. Fastsættelse af antallet af BS-medlemmer (7 eller 5).
11. Afslutning af GF

FORSLAG til GF
Medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til drøftelse og afstemning ved den ordinære GF, skal indsende dem skriftligt eller elektronisk på mail greeksociety.dk@gmail.com senest ved åbningen af GF. Vil man have sine forslag sendt til alle medlemmer inden GF, skal de indsendes på samme mail senest den 17/-2017

VALG
a) Valg af GFD’s BS og RU foretages umiddelbart efter den ordinære GF’s afslutning med forholdstalsvalgmetoden, med brug af enkelt kryds og med deltagelse af lister, der omfatter mindst én kandidat.
b) I begyndelsen af valget udarbejdes kandidatlister, som leveres til SU underskrevet af lederen af hver liste. SU kontrollerer kandidaternes valgbarhed og listernes gyldighed.
c) Fordelingstallet er antallet af afgivne, gyldige stemmesedler divideret med det antal mandater, der skal fordeles (forhøjet til næste heltal). Første fordeling foregår blandt lister, der overstiger fordelingstallet. I anden omgang tildeles de resterende pladser de lister, der har de største restbrøker. I tilfælde af lige størrelse af restbrøker mellem to lister, går pladsen til den største af de to lister. Er de to lister lige store, foretager SU lodtrækning.
d) I tilfælde af et BS-medlems fratrædelse, overtages pladsen af den næste på samme liste.
e) En listes navn må ikke være det samme som et politisk partis navn.

København, den 12. februar 2017
GFDs Bestyrelse
========================