Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2021

 


                      28η Οκτωβρίου 2021

 

 

Η Ελληνική Κοινότητα διοργανώνει εορτασμό την Κυριακή 31 Οκτωβρίου στη 13:00

στο Εστιατόριο AKROPOLIS, H.C. Ørstedsvej 70,1879 Frederiksberg.

 -------------------------------------------

Stor Fest i Anledning af Nationaldagen for den 28. oktober

Søndag den 31 oktober kl.13:00 på Restaurant AKROPOLIS, H.C.Ørstedsvej 70,

1879 Frederiksberg

 


 

Ανακοίνωση εκλογών ΕΚΔ 2021

Ετήσια Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας, ΕΚΔ

 

Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2021 13:00-17:00
στο
Blue Bike CafeSølvgade 36, 1307 København

 

Δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ έχουν τα μέλη, που μέχρι το Σάββατο 6 Νοεμβρίου 2019 στη 13:00 έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους (200 κορ./150 κορ. φοιτητητές) για το 2021 και δεν χρωστούν τη συνδρομή του 2020. Η συνδρομή καταβάλλεται στο λογαριασμό της Κοινότητας Reg.nr. 1551, Konto 2510458101 ή στο χώρο της συνέλευσης με μετρητά μισή ώρα πριν την έναρξη της Γ.Σ.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ

1. Έναρξη της ΓΣ  και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΦΕΠ), η οποία προεδρεύει της ΓΣ και αποτελείται από 3 μέλη (πρόεδρο, γραμματέα, μέλος) και 1 αναπληρωματικό μέλος.

2. Ψηφοφορία για τη νομιμότητα της σύγκλισης της ΓΣ.

3. Έκθεση δράσης και οικονομικός απολογισμός του ΔΣ.

4. Έκθεση της ΕΞΕΠ.

5. Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.

6. Ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ.

7. Απόφαση για το ύψος της ετήσιας συνδρομής μέλους.

8. Απόφαση για αποζημιώσεις ΔΣ και ΕΞΕΠ.

9. Προτάσεις του ΔΣ και των μελών.

10. Καθορισμός του αριθμού των μελών του ΔΣ (7 ή 5).

11. Λήξη της ΓΣ.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς τη ΓΣ

Μέλη, που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις για συζήτηση και ψήφιση στην τακτική ΓΣ, θα πρέπει να τις καταθέσουν γραπτά ή ηλεκτρονικά στο mail greeksociety.dk@gmail.com το αργότερο πριν την έναρξη της ΓΣ. Για να σταλούν και στα μέλη πριν τη ΓΣ, πρέπει κατατεθούν με mail μέχρι 4/11.

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

α) Η εκλογή ΔΣ και ΕΞΕΠ της ΕΚΔ γίνονται αμέσως μετά τη λήξη της τακτικής ΓΣ, με το σύστημα της απλής αναλογικής, με μονοσταυρία και με τη συμμετοχή συνδυασμών, που αποτελούνται από τουλάχιστον 1 υποψήφιο.

β) Με την έναρξη των αρχαιρεσιών σχηματίζονται συνδυασμοί, που καταθέτονται στην ΕΦΕΠ υπογεγραμμένα από τον επικεφαλής κάθε συνδυασμού. Η ΕΦΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφίων και των συνδυασμών.

γ) Το εκλογικό μέτρο της έδρας καθορίζεται από το πηλίκο του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εδρών. Η διανομή της πρώτης κατανομής γίνεται μεταξύ των συνδυασμών, που κάλυψαν το εκλογικό μέτρο. Στη δεύτερη κατανομή μοιράζεται το υπόλοιπο των εδρών στα μεγαλύτερα υπόλοιπα των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισαρίθμων υπολοίπων μεταξύ δύο συνδυασμών, η έδρα δίνεται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η έδρα κληρώνεται από την ΕΦΕΠ.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης ενός συμβούλου τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος του ίδιου συνδυασμού.

ε) Οι συνδυασμοί δεν χρησιμοποιούν κομματικούς τίτλους.

 

Κοπεγχάγη, 18 Σεπτεμβρίου 2021

ΔΣ ΕΚΔ

 

 

 

------------------------------------------------------------

Ordinær Generalforsamling (GF) og Valg til Bestyrelse (BS) og Revisionsudvalg (RU)

i Den Græske Forening i Danmark, GFD

 

6. november 13:00-17:00
Blue Bike Cafe, 
Sølvgade 36, 1307 København

 

Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der indtil starttidspunktet for GF har betalt deres kontingent for 2021 og ikke skylder kontingent for 2020. Kontingentet (kr.200/ studerende pr. år) betalt Reg.nr. 1551, Konto 2510458101  kontant på generalforsamlingen den 6. november inden mødets start.

 

DAGSORDEN ved den ORDINÆRE GF

1. Åbning af GF og valg af Stemmeudvalg (SU), der udgør GF’s præsidium og består af 3 medlemmer (dirigent, sekretær, medlem) og en suppleant.

2. Afstemning om hvorvidt GF er lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning og regnskab.

4. RU’s årsrapport.

5. Godkendelse af balance og resultatopgørelse.

6. Afstemning om udledning af BS.

7. Afgørelse om størrelsen af det årlige kontingent.

8. Afgørelse om BS- og RU-vederlag.

9. Forslag fra BS og medlemmerne.

10. Fastsættelse af antallet af BS-medlemmer (7 eller 5).

11. Afslutning af GF

 

FORSLAG til GF

Medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til drøftelse og afstemning ved den ordinære GF, skal indsende dem skriftligt eller elektronisk på mail greeksociety.dk@gmail.com senest ved åbningen af GF. Vil man have sine forslag sendt til alle medlemmer inden GF, skal de indsendes på samme mail senest den 4/11.

VALG

a) Valg af GFD’s BS og RU foretages umiddelbart efter den ordinære GF’s afslutning med forholdstalsvalgmetoden, med brug af enkelt kryds og med deltagelse af lister, der omfatter mindst én kandidat.

b) I begyndelsen af valget udarbejdes kandidatlister, som leveres til SU underskrevet af lederen af hver liste. SU kontrollerer kandidaternes valgbarhed og listernes gyldighed.

c) Fordelingstallet er antallet af afgivne, gyldige stemmesedler divideret med det antal mandater, der skal fordeles (forhøjet til næste heltal). Første fordeling foregår blandt lister, der overstiger fordelingstallet. I anden omgang tildeles de resterende pladser de lister, der har de største restbrøker. I tilfælde af lige størrelse af restbrøker mellem to lister, går pladsen til den største af de to lister. Er de to lister lige store, foretager SU lodtrækning.

d) I tilfælde af et BS-medlems fratrædelse, overtages pladsen af den næste på samme liste.
e) En listes navn må ikke være det samme som et politisk partis navn.

 

København, den 18. september 2021
GFDs Bestyrelse


Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

               Καλωσόρισμα νέων φοιτητών στη Δανία από την Ελληνική Κοινότητα Δανίας

1/9 στο Blue Bike Cafe