Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019
ΑΠ.Φ.3435.1/11/ΑΣ 117/07.02.2019


Γνωστοποιείται στους Έλληνες πολίτες που διαμένουν στη Δανία ότι το Σάββατο 25 Μαΐου 2019 έχει ορισθεί ως ημερομηνία για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα (εκτός Ελλάδος) κράτη – μέλη της ΕΕ  για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρεσβεία θα μεριμνήσει για τη διοργάνωση ψηφοφορίας σε εκλογικό τμήμα που θα συσταθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Όσοι Έλληνες πολίτες επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στη Δανία, θα πρέπει να:

Α) έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν.
Β) είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου ή κοινότητας στην Ελλάδα
Γ) να υποβάλουν αίτηση στην Πρεσβεία ότι επιθυμούν να ψηφίσουν στη Δανία. Οι αιτήσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο. Με βάση την αίτησή τους αυτή, οι ενδιαφερόμενοι θα περιληφθούν, από το Υπουργείο Εσωτερικών, σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

Η αίτηση αυτή μπορεί να συμπληρωθεί:

Α) είτε από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους, εφόσον έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκτυπωτή, επισκεπτόμενοι τον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr/epe2019/ .
Β) είτε στο Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας με την κατάλληλη συνδρομή αρμοδίων υπαλλήλων του.

Υπογραμμίζεται, πάντως, ότι, σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι εκλογείς θα πρέπει να επισκεφθούν το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας για την υποβολή της αίτησης αυτής, προσκομίζοντας το δελτίο ελληνικής αστυνομικής ταυτότητάς τους ή το ελληνικό διαβατήριό τους.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι η 29η Μαρτίου 2019.

Τέλος, για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες παρακαλούνται οι Έλληνες πολίτες να επικοινωνούν με το Προξενικό Γραφείο της Πρεσβείας (τηλ. 0045 – 33346048/email: grcon.cop@mfa.gr)

Ώρες προσέλευσης στο Προξενικό Γραφείο, για την υποβολή των αιτήσεων, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 - 14:30.

Παρακαλούμε δείτε πρώτα την Απόφαση του Υπ. Εσωτερικών όπου περιλαμβάνεται και πρότυπο αίτησης.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Αθήνα   22    Ιανουαρίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                        Αριθ. Πρωτ: 4365
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ &
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης - δήλωσης  των  Ελλήνων  εκλογέων  που  διαμένουν  στο  έδαφος  των  λοιπών  κρατών μελών  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  για  την  άσκηση  του  εκλογικού  τους  δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου
2019»Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1.         Του  άρθρου  2    του  ν.  1427/1984  “Άσκηση  του  εκλογικού  δικαιώματος  κατά  τις εκλογές  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  από  τους  Έλληνες  που  διαμένουν  στο  έδαφος  των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας” (40 Α΄).

2.         Του ν. 3861/2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων   των   κυβερνητικών,   διοικητικών   και   αυτοδιοικητικών   οργάνων   στο   διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις” (Α΄112).

3.         Του  Π.Δ.  123/2016  “Ανασύσταση  και  μετανομασία  του  Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και  Υπουργείου  Ψηφιακής  Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών  και  Ενημέρωσης,  μετανομασία  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων” (Α΄208)

4.         Του  π.δ. 141/2017 “Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών”

5.         Του Π.Δ. 88/2018 “Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών” (Α΄160)

6.         Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που  διαμένουν  στα  λοιπά  κράτη  μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  θα  διεξαχθούν    στις  25
Μαΐου 2019.
7.         Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού

Αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε  το  περιεχόμενο,  την  προθεσμία  και  τον  τρόπο  υποβολής  της  αίτησης  - δήλωσης  των  Ελλήνων  εκλογέων  που  διαμένουν  μόνιμα  ή  θα  βρίσκονται  την  ημέρα  της ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, ως εξής:


1. Περιεχόμενο της αίτησης - δήλωσης και διαδικασία συμπλήρωσης

   Η   δήλωση   θα   συμπληρώνεται   μόνο   μέσω   του   διαδικτυακού   τόπου   του   ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr),  είτε  από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική αρχή.

   Μέσω  του  διαδικτυακού  τόπου  αυτού,  αναζητείται  η  εγγραφή  του  εκλογέα  στη  βάση δεδομένων   των   εκλογικών   καταλόγων.   Συμπληρώνοντας   τα  ονοματεπωνυμικά  του στοιχεία,  εμφανίζονται  τα  εξής  στοιχεία  εγγραφής  του  στους  εκλογικούς  καταλόγους: Επώνυμο, επώνυμο Β, όνομα, όνομα Β, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου, επώνυμο  πατέρα,  ημερομηνία  γέννησης,  νομός,  δήμος,  δημοτική  ενότητα,  εκλογικό διαμέρισμα, ειδικός εκλογικός αριθμός και αριθμός δημοτολογίου.

   Σε  κατάλληλα  διαμορφωμένη  σελίδα  καταχωρούνται  με  λατινικούς  χαρακτήρες  τα στοιχεία της σημερινής διεύθυνσής του (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e-mail) και επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα, η πόλη, σε εκλογικό τμήμα της οποίας επιθυμεί να ψηφίσει.

   Η αίτηση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος.


Ειδικότερα ο τύπος της αίτησης - δήλωσης παρατίθεται στο  συν ημ μ έν ο  ΥΠΟΔ Ε ΙΓ ΜΑ.2.         Προθεσμία υποβολής

Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων - δηλώσεων στις οικείες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της χώρας στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται από  23
Ιανουαρίου 2019 μέχρι και 29 Μαρτίου 2019.


3.         Τρόπος υποβολής

Ο      εκλογέας   υποβάλει   τα   τρία   (3)   αντίγραφα   της   αίτησης      δήλωσης   μαζί   με φωτοαντίγραφο  των  δύο  όψεων  της  αστυνομικής  ταυτότητας  ή της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του (ή της σελίδας του διαβατηρίου στην οποία καταχωρούνται τα στοιχεία του κατόχου) στην οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και  με  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο      αντιπρόσωπο  ή  σε  περιπτώσεις  που  συντρέχει  σοβαρός λόγος   (μεγάλη   χιλιομετρική   απόσταση,   θέμα   υγείας,   ηλικίας   κ.λπ.)       μπορούν   να αποστέλλονται και ταχυδρομικά.


4.         Λοιπές λεπτομέρειες

Η οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την  ημερομηνία  παραλαβής  στα  τρία  αντίγραφα  της  αίτησης    δήλωσης  και  επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο εκλογέα το ένα αντίγραφο, ως αποδεικτικό της δήλωσης συμμετοχής του στις εκλογές.

Ένα αντίγραφο κάθε υποβληθείσας αίτησης – δήλωσης αποστέλλεται με συνημμένο φωτοαντίγραφο   της   αστυνομικής   ταυτότητας   ή   του   διαβατηρίου   του   εκλογέα   στο Υπουργείο   Εσωτερικών,   το   οποίο   αναλαμβάνει   τη   διεκπεραίωση   όλων   των   λοιπών διαδικασιών,  προκειμένου  να καταρτιστούν  οι  ειδικοί  εκλογικοί  κατάλογοι  των  Ελλήνων εκλογέων που διαμένουν στα λοιπά κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το  τρίτο  αντίγραφο  της  αίτησης    δήλωσης  τηρείται  στο  αρχείο  της  οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                              Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Εθνικό Τυπογραφείο
(παρακαλούμενο για τη δημοσίευση)
Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ
4