Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2023

 

Ανακοίνωση εκλογών ΕΚΔ 2023
 
Ετήσια Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Δανίας, ΕΚΔ

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 13:00-17:00,  Folkets Hus Stengade 50, 2200 København

 

Δικαίωμα ψήφου στη ΓΣ έχουν τα μέλη, που μέχρι 11 Φεβρουαρίου 2023, 13:00, έχουν πληρώσει τη συνδρομή τους (200 κορ./150 κορ. φοιτητητές) για το 2023.  Η συνδρομή καταβάλλεται στον λογαριασμό της Κοινότητας,  Reg.nr. 1551, Konto 2510458101 ή με μετρητά στο χώρο της συνέλευσης μισή ώρα πριν την έναρξη της Γ.Σ.

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΣ
1. Έναρξη της ΓΣ  και εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (ΕΦΕΠ), η οποία προεδρεύει της ΓΣ και αποτελείται από 3 μέλη (πρόεδρο, γραμματέα, μέλος).
2. Ψηφοφορία για τη νομιμότητα της σύγκλισης της ΓΣ.
3. Έκθεση δράσης και οικονομικός απολογισμός του ΔΣ.
4. Έκθεση της ΕΞΕΠ.
5. Έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης.
6. Ψηφοφορία για την απαλλαγή του ΔΣ.
7. Προτάσεις του ΔΣ και των μελών.
8. Λήξη της ΓΣ.
 
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ προς τη ΓΣ
Μέλη, που θέλουν να καταθέσουν προτάσεις για συζήτηση και ψήφιση στην τακτική ΓΣ, θα πρέπει να τις καταθέσουν γραπτά ή ηλεκτρονικά στο mail greeksociety.dk@gmail.com ως 9/2 (ώστε να σταλούν και στα μέλη πριν τη ΓΣ ).
 
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
α) Η εκλογή ΔΣ και ΕΞΕΠ της ΕΚΔ γίνονται αμέσως μετά τη λήξη της τακτικής ΓΣ, με το σύστημα της απλής αναλογικής, με μονοσταυρία και με τη συμμετοχή συνδυασμών, που αποτελούνται από τουλάχιστον 1 υποψήφιο.
β) Με την έναρξη των αρχαιρεσιών σχηματίζονται συνδυασμοί, που καταθέτονται στην ΕΦΕΠ υπογεγραμμένα από τον επι κεφαλής κάθε συνδυασμού. Η ΕΦΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα των υποψηφίων και των συνδυασμών.
γ) Το εκλογικό μέτρο της έδρας καθορίζεται από το πηλίκο του αριθμού των έγκυρων ψηφοδελτίων διά του αριθμού των εδρών. Η διανομή της πρώτης κατανομής γίνεται μεταξύ των συνδυασμών, που κάλυψαν το εκλογικό μέτρο. Στη δεύτερη κατανομή μοιράζεται το υπόλοιπο των εδρών στα μεγαλύτερα υπόλοιπα των συνδυασμών. Σε περίπτωση ισαρίθμων υπολοίπων μεταξύ δύο συνδυασμών, η έδρα δίνεται στον πλειοψηφούντα συνδυασμό. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η έδρα κληρώνεται από την ΕΦΕΠ.
δ) Σε περίπτωση παραίτησης ενός συμβούλου τη θέση του καταλαμβάνει ο επόμενος του ίδιου συνδυασμού.
ε) Οι συνδυασμοί δεν χρησιμοποιούν κομματικούς τίτλους.
 
Μετά την ολοκλήρωση των εκλογών θα ακολουθήσει μικρή γιορτή και κοπή πίτας της ΕΚΔ για το 2023.

Κοπεγχάγη, 13 Ιανουαρίου 2023

ΔΣ ΕΚΔ

-------------------------------------------------------------

Ordinær Generalforsamling (GF) og Valg til Bestyrelse (BS) og Revisionsudvalg (RU)
i Den Græske Forening i Danmark, GFD

11 Februar 2023 13:00-17:00,  Folkets Hus Stengade 50, 2200 København

 

Stemmeret på generalforsamlingen har de medlemmer, der indtil starttidspunktet for GF har betalt deres kontingent for 2023. Kontingentet (kr.200/ studerende pr. år) betalt Reg.nr. 1551, Konto 2510458101  kontant på generalforsamlingen den 6. november inden mødets start.

 

DAGSORDEN ved den ORDINÆRE GF

1. Åbning af GF og valg af Stemmeudvalg (SU), der udgør GF’s præsidium og består af 3 medlemmer (dirigent, sekretær, medlem).

2. Afstemning om hvorvidt GF er lovligt indkaldt.

3. Bestyrelsens beretning og regnskab.

4. RU’s årsrapport.

5. Godkendelse af balance og resultatopgørelse.

6. Afstemning om udledning af BS.

7. Forslag fra BS og medlemmerne.

8. Afslutning af GF

 

FORSLAG til GF

Medlemmer, der ønsker at fremsætte forslag til drøftelse og afstemning ved den ordinære GF, skal indsende dem skriftligt eller elektronisk på mail greeksociety.dk@gmail.com senest ved åbningen af GF. Vil man have sine forslag sendt til alle medlemmer inden GF, skal de indsendes på samme mail senest den 9/2.

VALG

a) Valg af GFD’s BS og RU foretages umiddelbart efter den ordinære GF’s afslutning med forholdstalsvalgmetoden, med brug af enkelt kryds og med deltagelse af lister, der omfatter mindst én kandidat.

b) I begyndelsen af valget udarbejdes kandidatlister, som leveres til SU underskrevet af lederen af hver liste. SU kontrollerer kandidaternes valgbarhed og listernes gyldighed.

c) Fordelingstallet er antallet af afgivne, gyldige stemmesedler divideret med det antal mandater, der skal fordeles (forhøjet til næste heltal). Første fordeling foregår blandt lister, der overstiger fordelingstallet. I anden omgang tildeles de resterende pladser de lister, der har de største restbrøker. I tilfælde af lige størrelse af restbrøker mellem to lister, går pladsen til den største af de to lister. Er de to lister lige store, foretager SU lodtrækning.

d) I tilfælde af et BS-medlems fratrædelse, overtages pladsen af den næste på samme liste.
e) En listes navn må ikke være det samme som et politisk partis navn.

 

København, den 13 Januar 2023

GFDs Bestyrelse